Des chercheurs du LCSB cultivent des neurones en 3D

Les scientifiques du groupe de recherche « Systems Biochemistry » du LCSB, dirigé par Dr Ronan Fleming, sont convaincus que ce système pourrait considérablement accélérer la recherche d’agents thérapeutiques, étant donné qu’il reproduit les conditions naturelles de façon plus réaliste que les systèmes cellulaires utilisés jusqu’à présent. Son utilisation en laboratoire est par ailleurs beaucoup plus avantageuse financièrement. Les scientifiques ont présenté leurs résultats il y a peu dans la revue spécialisée « Lab on a Chip » (doi: 10.1039/C5LC00180C).

La maladie de Parkinson se caractérise notamment par la mort des neurones dopaminergiques dans lasubstantia nigradu cerveau moyen. Il est déjà possible de cultiver ces neurones dans un système de culture cellulaire, « mais la plupart de ces systèmes sont en deux dimensions, c’est-à-dire que les cellules grandissent par exemple sur la surface d’une boîte de Petri », explique Dr Fleming, chef du groupe de travail. « La différence est que nous cultivons les neurones dans un gel qui reproduit beaucoup plus fidèlement leur environnement naturel en trois dimensions. »

Pour cultiver les neurones souhaités, les scientifiques se servent de simples cellules de la peau qu’ils transforment en cellules souches pluripotentes induites, ou CSPi, à l’aide de méthodes usuelles. En 2012, le prix Nobel de physiologie ou médecine a été décerné au Japonais Shinya Yamanaka et à John Gurdon pour l’invention de ce processus. « Grâce à l’ajout de facteurs de croissance appropriés, les CSPi peuvent ensuite être transformées en cellules souches neurales », explique le professeur Dr Jens Schwamborn, chef du groupe « Developmental & Cellular Biology » du LCSB, qui travaille sur la différentiation des cellules. « Ce sont ces cellules que nous utilisons ensuite comme point de départ pour la culture microfluidique. »

Pour ce faire, les chercheurs mélangent d’abord les cellules avec un liquide qu’ils versent ensuite dans de petits récipients d’essai qu’on appelle des bioréacteurs. « Le bioréacteur est un peu comme un tunnel séparé au milieu par une barrière plate », explique Edinson Lucumi Moreno du LCSB, principal auteur de l’étude. « D’un côté du tunnel, nous versons le liquide mélangé aux cellules, où il se solidifie en gel sous l’effet de la température. De l’autre côté, nous versons un fluide que nous pouvons mélanger si besoin avec des nutriments et des substances pour mieux différencier les cellules souches neurales. »

Après quelques heures à peine, les chercheurs peuvent déjà observer des changements dans les cellules souches neurales : elles commencent à former de petites protubérances qui se développent au fil des jours en axones et en dendrites, les prolongements typiques des neurones. Après 30 jours, 91 % des cellules sont devenues des neurones ; parmi ceux-ci, 20 % environ sont les neurones dopaminergiques souhaités, comment le révèlent des examens morphologiques et immunologiques.

L’un des grands avantages du système de culture cellulaire en 3D est qu’il peut déjà être automatisé dans sa forme actuelle. Les bioréacteurs sont placés sur des plateaux disponibles dans le commerce qui peuvent être traités et lus par des robots de laboratoire. « Cela permet d’analyser en une seule étape les possibles effets thérapeutiques de dizaines de substances chimiques dans le cadre de l’élaboration d’agents », poursuit Ronan Fleming. « Puisque nous devons utiliser nettement moins de substances chimiques qu’avec les systèmes de culture cellulaire habituels, les coûts sont environ dix fois moins élevés. »

Un autre avantage de ces bioréacteurs est qu’ils peuvent aussi accueillir des cellules provenant des cellules de la peau de personnes atteintes de la maladie de Parkinson. « C’est une étape importante vers le développement de médicaments personnalisés », conclut Ronan Fleming.

Prochain objectif de l’équipe : analyser les cellules de patients et tester les potentiels agents actifs avec l’aide de partenaires internationaux. Les substances prometteuses seront ensuite testées sur des souris.

Aarbecht

Ech sichen
Aarbecht
Du bass op der Sich...

... no enger Aarbecht? Schreif dech esou séier wéi méiglech beim Aarbechtsamt (Agence pour le Développement de l’Emploi - ADEM) als aarbechtssichend an.

Hei gi verschidde Servicer fir Leit proposéiert, déi an denger Situatioun sinn: Hëllef beim Schreiwe vun engem CV, Virbereedung op den Entretien beim Patron, Propositioun vun oppene Plazen, … . D’Aarbechtsamt ass och zoustänneg fir d’Chômage-Indemnitéit, déi ënnert bestëmmte Konditiounen ausbezuelt ka ginn. Des a weider Informatioune fënns du och um Site vun der ADEM:

www.adem.public.lu

D’ADEM...

...bitt fir Jonker bis 30 Joer speziell Moossnamen un. Wéi ee Kontrakt op dech zoutreffe kann, deelen dir deng Beroder vum Aarbechtsamt mat: 

Verschidden aner Site...

...ginn dir d’Méiglechkeet no enger Aarbechtsplaz ze sichen; hei eng kleng Auswiel:

Beruffer

Info iwwer
Beruffer
Du weess nach net genee...

... wéi ee Beruff dech interesséiere kéint oder wéi eng schoulesch Viraussetzungen erfëllt musse sinn fir e bestëmmte Beruff léieren ze kënnen; da bass du hei genee richteg:

beruffer.anelo.lu

Gehei och emol ee Bléck...

...op de Klischee typesche Fraen- oder typesche Männerberuff. E Mol am Joer hues du d’Méiglechkeet beim Girls’Day-Boys’Day matzemaachen a fir dech atypesch Beräicher kennenzeléiren. All weider a wichteg Informatioune fënns du hei:

www.girls-day.lu
www.boys-day.lu

Denkst du e Beruff ...

... an der Industrie oder ICT (Information and Communications Technology) wier eppes fir dech?

Siichst du e Stage an déi Beräicher?

Dëse Site kann dir wéiderhëllefen :

www.hellofuture.lu

Erfahrunge sammelen

Ech wëll éischt
Erfahrunge sammelen
Eng gutt Méiglechkeet...

...sech e konkret Bild iwwert d’Beruffsliewen ze verschafen ass et an de Schoulvakanze schaffen ze goen. Hei fënns du eng sëllechen Offere fir däin nächste Vakanzenjob:

www.jobs.youth.lu

Du engagéiers dech gären...

...an denger Fräizäit fir eng gemengnëtzeg Saach? Klick dech eran a vläit ass jo och fir dech eng passend Aufgab derbäi:

www.benevolat.public.lu

Du hues deng Schoul ofgebrach,...

...méchs grad eng Paus oder wëlls virun dengem Start an d’Beruffsliewen nach eppes erliewen? Da kann et sinn dat e Fräiwëllegendéngscht genee dat ass wat s du sichs:

www.volontaires.lu

Hëllef / Berodung

Ech brauch
Hëllef / Berodung
Zanter Januar 2012...

...gëtt et d’Maison de l’Orientation op der Stäreplaz an der Stad. Ënnert engem Daach fannen sech hei verschidde Servicer, déi individuell op deng Froen zur Orientatioun aginn, respektiv dech op aner kompetent Servicer verweisen, déi dir weiderhëllefen.

Informatiounen zu deenen eenzelne Servicer, Uspriechpartner, Ëffnungszäiten, … ginn et op:

www.maison-orientation.lu

Och di verschidde Beruffskammeren...

...si fir dech do, wann s du Froen zur Beruffswelt hues:

Chambre d’agriculture: www.lwk.lu
Chambre de commerce www.cc.lu
Chambre des fonctionnaires et employés publics www.chfep.lu
Chambre des métiers www.cdm.lu
Chambre des salariés www.csl.lu

Informatiounen...

... zum Recrutement beim Staat fënns du um Site:

www.fonction-publique.public.lu

Méiglechkeeten

Wat si meng
Méiglechkeeten
ACT! JEUNES
Hues du nach aner Froen...

...déi dir um Häerz léien an deng berufflech oder schoulesch Orientatioun betreffen, da komm bis laanscht an der Maison de l’Orientation:

www.maison-orientation.lu

Weise wat ech kann

Ech wëll
Weise wat ech kann
Am „ePortfolio“

... kanns du deng Dokumenter a Certificate sammelen an deng Stäerkten a Kompetenzen erkenne fir ze weise wat s du kanns.
De „Portfolio fir Jonker“ gëtt et och op Pabeier fir deng Talenter an däin Engagement an enger iwwersiichtlecher Manéier festzehalen.

eportfolio.anelo.lu

 

 

 

Et gi vill Méiglechkeeten...

... op di eng oder aner Manéier aktiv ze sinn an dobäi seng Kompetenzen ze entwéckelen: Doheem, an engem Veräin, mat Frënn oder och soss an denger Fräizäit léiers du niewebäi nei Saachen. Maach eppes draus!

Mam Self-Assessment fënns du raus wou deng Stäerkte leien a wat dir wichteg ass am Beruff! Mell dech un iwwer:

self-assessment.anelo.lu

Deen een oder anere...

...schafft scho méi laang an engem Beruff ouni e Schoulofschloss an deem Beräich ze hunn. Wann dat de Fall ass dann denk emol driwwer no dir deng Erfahrung unerkennen ze loossen.

Méi Informatiounen dozou fënns du op:

www.men.lu

News

09.05.2017 Léierplazendag
Es-tu à la recherche d'une place d'apprentissage? Siichst du eng Léierplaz? Jeudi le 18 mai de 8h à 18h à la City Concorde Donneschdes, den 18. Mee, vun 8 bis 18 Auer an der City Concorde
08.03.2017 Girls' Day Boys' Day - den 24. Mee 2017
Die Teilnahme am GDBD 2017 ist Schülern der Klassen 8e und 9e der technischen Sekundarschule und Schülern der Klassen 6e und 5e des Gymnasiums vorbehalten. Die Einschreibungen finden vom 15. März bis zum 15. Mai statt. Für weitere Informationen:...
19.10.2015 La politique d’immigration dans l’Union européenne
Depuis plusieurs mois, la crise des réfugiés fait la une des médias, alors même que la Commission européenne s’efforce de trouver un consensus autour de solutions politiques permettant de faire face à un flux de migrants sans précédents aux...
16.10.2015 Nomination pour la « ATOZ Chair for European and International Taxation »
Le professeur Werner Haslehner a commencé son activité dans la cadre de la chaire à la fin du semestre dernier. Ses recherches se focalisent sur le droit fiscal international, la politique fiscale et la législation européenne. Avant d’occuper ce...
16.10.2015 Université & City Marketing - les enjeux locaux & nationaux
L’Université à Belval est aujourd’hui une réalité. Les attentes sont grandes face à cette nouvelle étape de la reconversion des friches industrielles. C’est tout l’ancien bassin sidérurgique et minier qui en espère des retombées. En termes d’image,...
Info iwwer
Ech sichen
Ech wëll
Ech brauch

corner

corner

Ech wëll éischt
Wat si meng

News

09.05.2017 Léierplazendag Es-tu à la recherche d'une place d'apprentissage? Siichst du eng Léierplaz? Jeudi le 18 mai de 8h à 18h à la City Concorde Donneschdes, den 18. Mee,...

Tools